INFORMÁCIE K SPRACOVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážení,

aby sme Vám mohli zasielať naše obchodné oznámenia, či Vás zaradiť do našej databázy, ktorá slúži k sprostredkovaniu obchodných príležitostí v rámci stavebného sektoru (''Databáza''), potrebujeme k tomu spracovávať Vaše osobné údaje. Tento dokument Vás zoznámi hlavne s tým, akým spôsobom s Vašimi osobnými údajmi nakladáme, aké máte práva vo vzťahu k tomuto spracovávaniu a ako ich môžete uplatniť.

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s relevantnými právnymi predpismi, ktorými sú najmä zákon č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, zákon č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, prípadne predpisy, ktoré ich v budúcnosti zmenia alebo nahradia (napr. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR).

1. Kto je správcom Vašich osobných údajov?

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Istav Media, s. r. o., so sídlom Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00  Praha 5, IČ 03441725 ("Istav" alebo "my"). V prípade akýchkoľvek žiadostí o poskytnutie informácií k spracovaniu Vašich osobných údajov alebo v prípade uplatnenia Vašich práv v zmysle čl. 4 a 5 nižšie alebo akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese info@research.istav.cz

2. Aké osobné údaje o Vás spracovávame, za akým účelom a po akú dobu?

Spracovávanie osobných údajov prebieha vždy len v rozsahu danom konkrétnou službou alebo účelom spracovania. Radi by sme Vás týmto informovali, že:

2.1 za účelom zasielania obchodných oznámení (napr. katalógu projektov RD) spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, akademický titul, adresa, telefónne číslo, e-mail, prípadne IČ/DIČ či pozícia v spoločnosti. Právnym základom pre toto spracovávanie je Váš súhlas, ktorý ste nám udelili pri vyplňovaní formulára na našom webe. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania súhlasu.

2.2 za účelom zaradenia do našej Databázy spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, akademický titul, adresa, telefónne číslo, e-mail, prípadne IČ/DIČ či pozícia v spoločnosti. Právnym základom pre toto spracovávanie je Váš súhlas, ktorý ste nám udelili pri vyplňovaní formulára na našom webe alebo v rámci telefonického hovoru. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania súhlasu. 

2.3 za účelom zasielania obchodných oznámení a za účelom zaradenia do našej Databáze spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, akademický titul, adresa, telefónne číslo, email, prípadne IČ/DIČ či pozícia v spoločnosti. Právnym základom pre toto spracovanie je oprávnený záujem našej spoločnosti ako poskytovateľa informačnej služby o plánovaných a realizovaných stavbách s cieľom sprostredkovania kontaktu na dodávateľov služieb a produktov v súvislosti s predmetnou stavbou. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu existencie možnosti využitia týchto kontaktov pre plánovanie, realizáciu a ďalšie činnosti spojené s predmetnou stavbou.

2.4 za účelom zasielania vlastných obchodných oznámení, sme oprávnení využiť Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, akademický titul, e-mail, telefón, adresu spoločnosti), ktoré sme získali v rámci našej obchodnej činnosti. Právnym základom tohoto zapracovania je náš oprávnený záujem. Tieto obchodné oznámenia môžete však kedykoľvek odmietnuť e-mailom adresovaným na vyššie uvedenú adresu, alebo využitím elektronického odkazu v zapätí našich obchodných oznámení (tzv. opt-out). Detaily elektronického kontaktu budú pre tento účel spracovávané do doby, než takéto spracovanie odmietnete.

2.5 za účelom uzatvorenia zmluvy o platenom  prístupe do Databáze a jej využívania spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, akademický titul, adresa, telefón, e-mail, pozícia v spoločnosti, platobné informácie a cookies súbory. Právnym základom pre toto spracovanie je plnenie zmluvy (poskytnutie plateného prístupu do Databáze) a plnenie zákonnej povinnosti (realizácia platby za uvedené služby). Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu, prípadne po dobu stanovenou príslušnými daňovými a účtovnými predpismi. 

2.6 za účelom zaistenia bezpečnosti a funkčnosti Databáze a súvisiacich informačných systémov spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, akademický titul, adresa, telefón, e-mail, pozícia v spoločnosti, platobné informácie a cookies súbory. Právnym základom spracovania je náš oprávnený záujem či tretej strany, aby bola zaistená plynulá prevádzka Databáze a včas odstránené všetky nedostatky. Tieto osobné údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutnou k naplneniu účelu.

2.7 nad rámec vyššie uvedeného potrebujeme rovnako spracovávať a uchovávať Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, adresa, prípadne IČ/DIČ či pozícia v spoločnosti pre prípad potenciálneho súdneho sporu v budúcnosti. Právnym základom takéhoto spracovávania je náš oprávnený záujem, príp. oprávnený záujem tretej strany. Tieto osobné údaje teda budú spracovávané po dobu potrebnú k naplneniu tohto účelu, najdlhšie však desať rokov od udalosti rozhodnej pre beh premlčacej doby v každom konkrétnom prípade. 

3. Komu môžeme alebo musíme Vaše osobné údaje poskytnúť?

Vaše osobné údaje sú s Vaším súhlasom ukladané v Databáze, ktorá slúži k sprostredkovaniu obchodných príležitostí v stavebnom sektore medzi Vami a tretími stranami. Vďaka tomu môžete byť kontaktovaný týmito tretími stranami, ktoré majú do Databázy oprávnený prístup, pričom spravidla pôjde o stavebné či architektonické spoločnosti, spoločnosti vyrábajúce a dodávajúce stavebný materiál alebo vybavenie budov.

Ďalej môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje subjektom, ktoré pre nás zaisťujú administratívnu alebo technickú podporu, ak tieto subjekty poskytnú maximálne záruky o technickom a organizačnom zabezpečení ochrany spracovávaných osobných údajov. Takéto osoby sú spracovatelia osobných údajov a máme s nimi uzatvorenú príslušnú zmluvu o spracovávaní osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžeme v prípade potreby poskytovať úradom a orgánom štátnej správy vykonávajúcim dohľad podľa príslušných zákonov, externým poradcom a ďalším osobám viazaným povinnosťou mlčanlivosti.

4. Aké máte práva v prípade, že nám udelíte svoj súhlas a kedy môžete uplatniť námietku?

V prípade spracovania, ktoré je založené na Vašom súhlase, sa môžete celkom dobrovoľne rozhodnúť, či svoj súhlas v navrhnutom rozsahu poskytnete alebo nie. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaní a plne ho rešpektujeme. Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať alebo obmedziť jeho rozsah. V prípade, že súhlas odvoláte alebo obmedzíte, sme povinní ukončiť v odpovedajúcom rozsahu spracovanie Vašich osobných údajov v primeranej dobe, ktorá odpovedá štandardným technickým a administratívnym možnostiam. Ak však v budúcnosti zmeníte názor, súhlas so spracovaním osobných údajov môžete opätovne udeliť. Zmeny Vašich súhlasov môžete urobiť vo formulári TU

Ak sú Vaše osobné údaje spracovávané pre účely priameho marketingu alebo na základe nášho oprávneného záujmu, príp. oprávneného záujmu tretej osoby, máte takisto právo kedykoľvek vzniesť proti takémuto spracovaniu námietku. Ak smeruje námietka proti spracovaniu založenému na oprávnenom záujme, spracovanie bude ukončené, ak nedôjde k preukázaniu existencie závažných dôvodov oprávňujúcich k ďalšiemu spracovaniu. Ak smeruje námietka proti spracovaniu pre účely priameho marketingu, spracovanie Vašich osobných údajov bude v predmetnom rozsahu bez zbytočného odkladu ukončené.

5. Aké máte ďalšie práva?

Máte právo kedykoľvek žiadať o informáciu, či spracovávame Vaše osobné údaje, a ak áno, máte právo na prístup k týmto osobným údajom. Vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov, máte však aj ďalšie práva. Ak sú Vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo na ich opravu alebo doplnenie. Máte právo svoje osobné údaje vymazať, to je však možné len za určitých podmienok, napr. ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné pre daný účel alebo ak odvoláte svoj súhlas a neexistuje už žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie.

Za určitých podmienok môžete požadovať i tzv. obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. Bude sa jednať napr. o situáciu, kedy budete popierať presnosť osobných údajov alebo vznesiete námietku proti spracovaniu, ale my budeme potrebovať určitú dobu potrebnú k prešetreniu tejto situácie.

Taktiež máte právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov, toto je však možné len u osobných údajov, ktoré ste nám poskytol/a sám/sama a jedná sa o spracovanie založené buď na Vami udelenom súhlase, alebo na zmluve uzatvorenej medzi nami. Musí sa tiež jednať o osobné údaje spracovávané automatizovanými prostriedkami, teda nie v papierovej forme. Ak uplatníte toto právo, nesmú ním byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb, čo sme povinní vždy posúdiť.

Tiež máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ak by takéto rozhodovanie pre Vás malo právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýkalo. V súčasnej dobe žiadne takéto automatizované rozhodovanie nerealizujeme; ak by k nemu v budúcnosti malo dôjsť, budete o tejto zmene vhodným spôsobom informovaný/á.

V prípade akýchkoľvek pochybností, či dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi, máte vždy právo sa obrátiť na Úřad pro ochranu osobních údajů v Praze. Všetky tieto Vaše práva môžete uplatniť na vyššie uvedených kontaktoch.

6. Ako spracovávame a chránime Vaše osobné údaje?

Spracovávame Vaše osobné údaje podľa článku 2 vyššie prostredníctvom Vami vyplneného formulára na webe alebo v rámci telefonického hovoru. Osobné údaje v článku 2 sú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom. Osobné údaje sú uchovávané v našich informačných systémoch, v prípade potreby môžu byť tiež zálohované na záložnom servery/nosičoch informácií.

Osobné údaje sú pod našou stálou fyzickou, elektronickou i procedurálnou kontrolou, disponujeme modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami zaisťujúcimi maximálnu možnú ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím.

Všetky osoby, ktoré s Vašimi osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, ktorá trvá aj po skončení ich pracovného alebo zmluvného vzťahu k nám.

7. Čo ak nastanú nejaké zmeny v spracovaní?

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente môžeme upravovať podľa potreby a aktuálneho stavu. V takomto prípade Vás, ako subjekty údajov, včas o takejto zmene upovedomíme. Doporučujeme však pravidelne sledovať aktuálne znenie tohto oznámenia aj na našich internetových stránkach www.istav.sk


Potrebujete viacej informácií?
Kontaktujte nás

Kontakt

Napíšte nám
Kontaktný formulár

Adresa

Nádražní 762/32
150 00 Praha 5

Kariéra

Hľadáme kolegov
Voľné miesta

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Používanie cookies môžete upraviť v nastaveniach prehliadača.
© 2020. «ISTAV». Všetky práva sú vyhradené.